Gratis sider Favrskov

Rated 3.81/5 based on 705 customer reviews

Testamentet fik senere forskjellige Tillæg, og ved dets Indsendelse til Cancelliet udtalte Amtmanden, at Ristings Fortjenester med Ungdommens Opdragelse og denne hans sidste Villie til hans Ære og andres Opmuntring maatte blive bekjendtgjort ved en kort Lovtale fra Prædikestolen ikke alene i Flesbergs Sognekirke, men ogsaa i de øvrige af Kongsbergs Provsties Kirker og i Kongsberg By, hvor en stor Del af den Ungdom, han havde oplært, nu opholdt sig. Januar 1791 Biskopen i Akershus Stift om at foranstalte det af Amtmanden saaledes foreslaaede iværksat.

skulde blive staaende i Gaarden mod 3 % og Renterne anvendes til 39 navngivne fattige Bygdebørns Bedste.

Hans Dag,»der vil koste 24/.«og hvert 15de Aar skulde der anbringes et nyt smukt Trægitter om Graven.

Desuden bestemte han, at hans Søster børn skulde gaa i lige Arv med Broderbørnene, at forskjellige Personer forlods skulde tilfalde enkelte Ting og forskjellige Beløb, og at der til Svenne Kirke skulde gives 25 Rdl., der skulde anvendes til aarlig at pynte hans Grav før St.

Foreninger og Biblioteker har Adgang til at blive Medlemmer af Samfundet. Postscheckkonto: Leipzig 56 03k ( videnskabelig Leder af Zentralstelle für Deulscbe Personen- und Familiengeschichte) u d f ø r e r s a g k y n d i g e g e n e a l o g i s k e F o r s k n i n g e r i a l l e T y s k l a n d s E g n e ; b e s v a r e r s l æ g t s h i s t o r i s k e S p ø r g s m a a l o g p r ø v e r A r b e j d e r a f d e n n e A r t.

Rasch, Statsarkivet, Oslo, og kan ikke ske gennem Boghandelen. FRIEDRICH WECKEN Oetzsch bei Leipzig, Hauptstrasse 76.

Nils Dorph af den følgende Sogneprest Professor Hans Strøm ligeledes fik Tilladelse til at opbryde et Stykke Jord med Grøfter og udtørrede derved samme, 225 danske Alen i Længde og 105 Alen i Bredde, saa det kunde pløies og saaes.

gratis sider Favrskov-43

gratis sider Favrskov-76

Vestenfor laa en Havneløkke, som Klokker Dorph ligeledes havde opbrudt. A.), f paa Klokkergaarden Engen i Svenne Anneks til Flesberg 1788 (begr. Gift i Eker c med Klokker i Flesberg Jonas Andreas Risting, født i Rudkjøbing paa Langeland 1722 (døbt der 5. Som Skiftecommissærer i Boet indsatte han Provst Engelhardt og Sorenskriver Andreas Styhr paa Kongsberg, medens Jens Møller Kahn og Hustru efter hans Død skulde overtage Boets Bestyrelse og bo paa Engen til Skiftet var sluttet og Skiltebrevet skulde ogsaa leveres Kahn. Juni Klokkerens Broder var maaske den Johan Risting, hvis Enke Anna Cathrina sal. Hermed skulde Stedets Klokker have Indseende»da han selv kan vente at hvile sine Ben deri«.

Leave a Reply